تهران، میدان انقلاب، خ جمالزاده شمالی، ک بزمه، پ 19

گندم امانی

برخی از کارخانجات آرد با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (سازمان غله) قرارداد ذخیره سازی گندم دارند. در فصل خرید، کشاورز گندم مازاد مصرف خود را برای فروش به دولت تحویل می دهد. دولت این گندم ها را برای ذخیره سازی به کارخانه های آرد می فرستد.

گندم های امانی در زمان ضرورت برای سایر کارخانه های آرد ارسال می شوند. همچنین کارخانه ای که ذخیره سازی گندم انجام داده، می تواند با دریافت مجوز برداشت، از گندم امانی استفاده نماید.

تمام این عملیات در سیستم کارخانه آرد (آسیابانی آردا) قابل ثبت و گزارشگیری می باشند.

نظر خود را ارسال کنید